Terms of services and contracts

1. AS WaveCom terms of services

2. Acceptable use policy (APN)

3. Kodulehe ja e-posti majutus

4. IP - Telefon

5. Serverimajutus

6. .ee domeeni reeglid

AS WaveCom Terms of services

1. Mõisted

WaveCom Aktsiaselts WaveCom, registrikood 10756058, aadressil Kotka 26, Tallinna linn, Harju maakond, kes tegutseb suhtes Kliendiga oma seadusjärgse või volitatud esindaja kaudu.

Hinnakiri WaveCom’i poolt kehtestatud Teenuste, tarvikute ja sanktsioonide üldise maksumuse nimekiri, mis on Kliendile avalikult kättesaadav WaveCom’i klienditeenindusest ja WaveCom’i Koduleheküljelt.

Infotelefon WaveCom’i klienditoe telefon numbriga +372 6850000. Tööaeg E-R 09-21, L-P ja riigipühad 12-17. Kliendiportaal WaveCom’i Koduleheküljel asuv internetipõhine klienditeeninduskeskkond.

Isikuandmed WaveCom’i valduses olevad Kliendi isiklikud andmed (Kliendi nimi, isikukood, sünniaeg, isikut tõendava dokumendi andmed), kontaktandmed (Kliendi aadress, sidevahendite andmed, e-posti aadress) ja andmed Kliendi poolt Teenuse tarbimise kohta (Teenuse kasutamise maht ja ajalugu, Kliendi maksedistsipliin).

Klient WaveCom’iga kehtiva Kliendilepingu alusel lepingulises suhtes olev füüsiline või juriidiline isik, kes tegutseb suhtes WaveCom’iga isiklikult või oma seadusjärgse või volitatud esindaja kaudu. Kui Pooled ei lepi kokku teisiti, siis on Kliendiks saamise eelduseks füüsilise isiku puhul täisealisus ning nii füüsilise kui juriidilise isiku puhul võlgnevuste puudumine WaveCom’i ees.

Kodulehekülg WaveCom’i interneti kodulehekülg aadressil www.wavecom.ee.

Teenus WaveCom’i poolt Kliendile osutatav igasugune teenus, sealhulgas, kuid mitte ainult, serverimajutus, privaatserver, cloud server, kodulehe ja e-maili majutus, IP Telefon, interneti püsiühendused, domeenid ja SSL turvasertifikaadid.

Üldtingimused Käesolevad WaveCom’i Telekommunikatsiooniteenuste Üldtingimused. Leping Kliendi ja WaveCom’i vahel teenuse osutamiseks etteantud tingimustel sõlmitud kokkulepe.

AKN Aksepteeritava kasutajakäitumise nõuded. Kättesaadavad WaveCom kodulehel, aadressil: http://www.wavecom.ee/AKN

2. Lepingu sõlmimine

2.1 Teenuse tellimisel kuvatakse Teenusega seotud Lepingu tingimused Kliendile tutvumiseks ja tellimuse esitamisega loetakse Klient need aktsepteerinuks. Leping on sõlmitud alates hetkest, kui Wavecom Klient on tasunud esitatud arve.

2.2 WaveCom sõlmib Lepinguid eesti, inglise ja vene keeles. Lepingute kohaldamisel, sh vaidluste lahendamisel lähtutakse eestikeelsest tekstist.

2.3 WaveCom’l on õigus keelduda mistahes Lepingu sõlmimisest juhtudel, kui teine pool on rikkunud Wavecom’i või kolmandate isikute poolt pakutavate teenuste kasutamise tingimusi (sh maksekohustust) või Interneti kasutamise häid tavasid, või muul Wavecomi jaoks mõjuval põhjusel.

2.4 Internetis sõlmitud Lepingust on Kliendil õigus taganeda neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul alates Lepingu sõlmimise päevast, katkestades Kliendiportaalis teenuse. Kui Klient märgib teenust katkestades, et soovib kasutamata jäänud Teenuse tasu tagastamist (tasutud summa miinus tasu teenust kasutatud päevade eest), tagastatakse see viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul Lepingust taganemise teate jõudmisest WaveCom’ni.

3. Teenuse osutamise kord

3.1. Teenuse avamiseks loetakse kuupäeva, millest alates saab Klient teenust kasutada.

3.2. Juhul kui teenuse avamiseks antakse Kliendi valdustesse WaveCom’i omanduses olevaid seadmeid, vormistatakse selle kohta seadmete üleandmise-vastuvõtmise akt, mis on käesoleva lepingu lahutamatuks lisaks.

4. Poolte kinnitused Lepingu sõlmimisel

4.1.1 Pooled kinnitavad üksteisele, et:

4.1.2 Nad on õigus- ja teovõimelised, nende suhtes ei ole alustatud pankrotimenetlust ega esitatud pankrotihoiatust. Juriidilisest isikust Poole suhtes ei ole võetud vastu lõpetamise otsust;

4.1.3 Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks on olemas kõik selle kehtimiseks vajalikud nõusolekud ja volitused ning sellega ei kaasne mistahes õigus- või haldusaktist, kohtuotsusest või mõnest õigussuhtest tuleneva kohustuse rikkumist Poole poolt;

4.1.4 neil on olemas vahendid ja oskused Lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks.

4.2 Pooled teavitavad teist Poolt viivitamatult punktis 4.1 kinnitatud asjaolude muutumisest.

4.3 Klient kinnitab, et:

4.3.1 ta on Lepingu sõlmimise eelselt tutvunud kõigi Lepingu tingimustega (sh rakenduvate Teenuse üld- ja eritingimustega, Üldtingimustega ja Hinnakirjaga), need on talle üheselt mõistetavad ning ta on teadlik Lepingu alusel tekkivatest õigustest ja kohustustest;

4.3.2 kõik tema poolt Wavecom’le Lepingu sõlmimisel esitatud andmed on õiged, ta mõistab, et lisaks WaveCom’le võivad nende õigsusele tugineda kolmandad isikud ning on teadlik, et valeandmete esitamisega võivad kaasneda nii tema kui Wavecom’i suhtes sanktsioonid.

5. WaveCom’i õigused ja kohustused

5.1. Tagama Kliendile Teenuste pideva kättesaadavuse ööpäevaringselt.

5.2. Likvideerima Kliendist mitteolenevad Teenuse kasutamist takistavad asjaolud oma teeninduspiirkonnas omal kulul käesolevas lepingus sätestatud aja jooksul.

5.3. Informeerima Klienti vähemalt 24 tundi ette kõikidest võimalikest Teenuse kasutamist takistavatest asjaoludest s.h. sidekatkestused tehnilistel põhjustel.

5.4. WaveCom’il on õigus muuta oma teenuste hindu ja tingimusi, teavitades sellest Klienti kirjalikult ette vähemalt 30 kalendripäeva.

5.5. WaveCom’il on õigus muuta oma Lepingu üldgimusi, avalikustades viimased oma kodulehel ning teavitades sellest Klienti kirjalikult ette vähemalt 30 kalendripäeva.

5.6. WaveCom’il on õigus peatada või piirata teenus juhul, kui Klient rikub käesoleva Lepingu tingimusi, sealhulgas, kui Klient ei ole tasunud arvet arvel märgitud kuupäevaks, teatades sellest e-posti teel ette 5 päeva tavateenuste ja 2 päeva ettemaksuteenuste puhul.

5.7. WaveCom’il on õigus peatada Teenuse osutamine Kliendile juhul, kui Klient on läinud vastuollu Aktsepteeritava kasutajakäitumise nõuetega (AKN).

5.8. WaveCom soovib hoida oma Teenuseid kaasaegsetena ja konkurentsivõimelistena. Wavecom’il on õigus muuta Teenuste kasutamise põhimõtteid, sh Teenuse osutamiseks kasutatavat tehnoloogiat ja tarkvaralahendusi, teavitades Klienti sellest ette. Muuhulgas võivad vastava vajaduse tingida muudatused seadusandluses, tehnoloogia areng ja turvalisusküsimused.

6. Kliendi õigused ja kohustused

6.1. Kliendil on õigus kasutada Teenust vastavalt oma soovidele ja vajadustele, kuid lähtuvalt selle sihtotstarbest. Klient kohustub kasutama Teenuseid vastavuses AKN’i, Lepingute, õigusaktide (sh intellektuaalset omandit puututava õigusega), heade kommete ja tavadega.

6.2. Klient on kohustatud:

6.2.1 tasuma tarbitud teenuste eest WaveComi poolt esitatud arvete alusel arvel märgitud maksetähtajaks;

6.2.2 informeerima WaveComi võrgu töös avastatud puudustest, riketest ja häiretest telefonitsi numbril 6850000 või e-posti aadressil support[at]wavecom[dot]ee

6.2.3 kasutama WaveComi poolt paigaldatud seadmeid sihtotstarbeliselt ning tagama seadmetele sobivad hoiutingimused (puhtus, temperatuur, aparatuuri toitepinge stabiilsus) ja WaveComi esindaja juurdepääsu seadmetele nende hoolduseks;

6.2.4 mitte kasutama teenust moel, mis häirib sidevõrgu, tehniliste süsteemide ja serverite toimivust.

6.2.5 uuendama Kliendiportaalis kontaktisiku andmeid, kui need muutuvad.

6.3 Klient maksab kuutasu ka aja eest, mil Teenuse osutamine oli piiratud või peatatud vastavuses punktidega 5.6 ja 5.7 6.4 Klient kohustub kasutama Teenuseid vastavuses tellitud paketi tehnilistele parameetritele, nende ebapiisavuse korral tellima vajadustele vastava Teenuse / lisaressursi. Tehniliste parameetrite mittevastavuse (nt Kliendi kasutatava serveriressursi suurus ületab kokku lepitud kogumahtu) avastamisel teeb Wavecom Kliendile esmajuhtumil ettepaneku viia Teenuse tarbimine ühe (1) nädala jooksul kooskõlla Lepingutega. Kui Klient nõuet ei täida, rakenduvad Kliendi suhtes Lepingut ületavat ressurssi puudutavalt lisatasud, kui sellised on Hinnakirjas ette nähtud. Järgnevatel kordadel rakendab Wavecom lisatasusid rikkumise kõrvaldamiseks tähtaega andmata.

7. Teenuse eest tasumine

7.1 WaveCom esitab kliendile teenuse eest arved vastavalt kokkulepitud sagedusele. Arve esitatakse alates Teenuse aktiveerimisest Kliendiportaalis ning sõltumata sellest, kas Klient on teenust reaalselt kasutanud.

7.2 Klient kohustub viivitamatult informeerima WaveCom’i, kui teenuse eest esitatud arve ei ole jõudnud kliendini või kui arve on ebakorrektne.

8. Lepingu tähtaeg, selle muutmine ja lõppemine

8.1 WaveCom’il on õigus ühepoolselt lepingu tingimusi muuta, tulenevalt muudatustest õigusaktides, kohtupraktikas, haldusorgani ettekirjutusest, samuti teenuse osutamisega seonduvalt muude oluliste asjaolude ilmnemisel. WaveCom avaldab uued tingimused Koduleheküljel vähemalt 30 päeva enne nende rakendamist. Kliendil on õigus uute tingimustega mittenõustumisel leping üles öelda.

8.2 Poolel on õigus põhjusi esitamata öelda leping üles, teatades sellest teisele poolele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ette.

8.3 WaveCom’i algatusel lepingu lõpetamisel (kui selleks ei esine kliendi esile kutsutud mõjuvaid põhjuseid) on etteteatamistähtaeg 30 päeva.

8.4 Pool võib lepingu üles öelda etteteatamistähtaega rakendamata, kui teine pool rikub lepingut.

9. Osapoolte vastutus

9.1. WaveCom ei kanna vastutust sidekatkestuse või tehniliste probleemide eest p-s. 6.2.2 ja 6.2.3 toodud nõuete eiramise korral.

9.2. Pooled vabanevad vastutusest, kui lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmine või mittekohane täitmine oli tingitud vääramatust jõust.

9.3. Vääramatu jõu all mõeldakse mistahes ettenägematut olukorda, mille osapooltel kontroll puudub, sealhulgas, kuid mitte ainult, tulekahju, plahvatus, loodusõnnetused, sõda, elektrikatkestus jms.

9.4. Vääramatu jõu esinemine ei vabasta Pooli kohustustest vääramatu jõu asjaolude ning tagajärgede kõrvaldamiseks ning peavad oma kohustute täitmist jätkama niipea, kui sellised takistused kõrvaldatud.

9.5. WaveCom’il ei ole kohustust jälgida oma teenuste kasutamist, aga võib seda teha ja sellest tulenevalt võib avaldada informatsiooni teenuste kasutamise kohta mitmetel põhjustel. Näiteks seaduste ja regulatsioonide järgmiseks, juriidiliste- või õiguskaitseorganite nõudmiste täitmiseks, tagamaks teenuse korralik töö või kaitsmaks enda või oma Klientide õigusi. WaveCom võib anda õiguskaitseorganitele ligipääsu oma seadmetele, võimaldamaks Teenuste kasutamise jälgimist.

9.6. WaveCom ei garanteeri, et Teenuse osutamine on veavaba, et selles ei teki katkestusi ning et see ei sisalda viirusi või muud kahjulikku tarkvara.

9.7. Wavecom’i või selle esindaja poolt antud nõuanded ei kuulu garantii alla.

9.8. WaveCom’i maksimaalne vastutus teenuste osutamisel ei ületa ühe (1) kuu vastava teenuse tasu.

9.9. WaveCom ei vastuta nõuete, kahjude või neist tulenevate kohtuasjade eest, mis on tingitud: Kolmandate isikute ligipääsust Kliendi andmetele või serveritele; turvanõuete rikkumisest; pealtkuulamisest; DoS rünnetest, võrguliikluse pealtkuulamisest kasutades WaveCom võrku, vigades või katkestustest ühenduses; failide kustutamisest; defektidest; operatsioonidega viivitamisest; muudest suutmatustest täita Teenuse tingimusi; andmete kadumisest või andemetele ligipääsu kadumisest.

9.10. Lepingu täitmisel, muutmisel või lõpetamisel tekkivad vaidlused lahendatakse poolte kokkuleppel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus.

9.11. Klient on kohustatud hüvitama kõik kulud mis on tekkinud seoses võlgnevuse sissenõudmisega sh meeldetuletuste esitamine, õigusabi ning inkassoteenused.

10. Konfidentsiaalsus

10.1. Kliendi poolt edastatavat informatsiooni vaadeldakse kui konfidentsiaalset ning WaveCom kohustub seda mitte edastama kolmandatele isikutele ilma teise lepingupoole sellekohase eelneva kirjaliku nõusolekuta v.a. Eesti Vabariigi seadustes sätestatud juhud.

10.2. Wavecom võib edastada ja avaldada kliendi andmeid WaveComi töötajatele, inkassofirmadele, ja seoses arvete valmistamise ja edastamisega pangaasutustele.

10.3 Wavecom kastutab FraudRecord tarkvara, mille abil näeb uute klientide pettuste ajalugu. Teenuse tingimuste rikkumise korral võib Wavecom vastavat informatsiooni kliendi kohta raporteerida FraudRecord andmebaasi.

 

Wavecom AS Acceptable Use Policy ("AUP")

PURPOSE AND INTRODUCTION OF AUP:

This document sets forth the principles, guidelines and requirements of the Acceptable Use Policy of WaveCom AS governing the use by the Customer ("Customer") of the WaveCom's services and products ("Services and Products"). The Purpose of the WaveCom's Acceptable Use Policy, hereinafter referred to as the AUP, is to comply with all Estonian Republic laws coupled with protecting the network security, network availability, physical security, Customer privacy, and other factors affecting the services provided by the WaveCom. WaveCom reserves the right to impose reasonable rules and regulations regarding the use of its services provided to all Customers and such rules and regulations are subject to change. Such rules and regulations are located on the Internet at http://www.wavecom.ee homepage. The AUP is not an all inclusive exhaustive list and the WaveCom reserves the right to modify the AUP at any time as needed, effective upon either the posting of the modified AUP to http://www.wavecom.ee homepage or sending notification to the Customer via email. Any violation of the AUP may result in the suspension or termination of Customer services or such other action as the WaveCom deems appropriate. No credits will be issued for any interruption in service resulting from policy violations.

THE FOLLOWING ACTIVITIES ARE EXPRESSLY PROHIBITED:

1. Spam / Email Marketing.
Email Spam: WaveCom has a zero tolerance policy on SPAM, Junk Email, or UCE. Spam, Junk-mail and UCE are defined as: the sending of the same, or substantially similar, unsolicited electronic mail messages, whether commercial or not, to more than one recipient. A message is considered unsolicited if it is posted in violation of a newsgroup charter or if it is sent to a recipient who has not requested or invited the message. UCE also includes email with forged headers, compromised mail server relays, and false contact information. This prohibition extends to the sending of unsolicited mass mailings from another service, which in any way implicates the use of the WaveCom whether or not the message actually originated from our network.

Block Removal: If Customer actions have caused the WaveCom mail servers or WaveCom IP address ranges to be placed on black hole lists and other mail filtering software systems used by companies on the internet, the Customer will be assessed a €100 (Euros) charge to the Customer's account and €100EUR per hour for administrative charges incurred to remove and protect mail servers and IP ranges.

Mass Mailings: Sending mass unsolicited email is considered spam. Unsolicited email is defined as email sent to a recipient who has not double-opted in to mailings from the Customer. Senders of mass mailings must maintain complete and accurate records of all optins, including the email and its headers if applicable, and provide such records to the WaveCom upon request. If positive and verifiable proof of opt-in cannot be provided, complaints from recipients of the mailing are considered proof they did not subscribe and the mailing is unsolicited.

Mailing Lists: The WaveCom's mass mailing rules also apply to mailing lists, list services, or mailing services contracted by the Customer. The policy is stated as follows: An acceptable mailing list will be focused at a targeted audience that has voluntarily signed up for email information using a double opt-in process or that has made their email address available to the Customer for distribution of information. The list must also allow for automatic removal by all end Customers with non-distribution in the future.

2. Hacking or perpetration of any security breach.

3. Unauthorized access to any computer or system, including intrusion into or scanning of other Wavecom AS accounts.

4. Dissemination of deliberately offensive material, including any message or information that is or may be threatening, libelous, obscene, or harassing.

5. Child pornography or any other activity harmful to minors. The use of Wavecom AS services to store, post, display, transmit, advertise or otherwise make available child pornography is prohibited. Wavecom AS is required by law, and will, notify law enforcement agencies when it becomes aware of the presence of child pornography on, or being transmitted through, its services.

6. Fraud.

7. Violations of privacy rights.

8. Intellectual property infringement, including violations of copyright, trademark, or patent rights, or use or distribution of pirated software.

9. Use of third party software without a proper license or other appropriate permission, including Microsoft software.

10. Network attacks or any unfriendly effort to interfere with service on another network or server.


11. Virus distribution or distribution of any worm or other harmful code.

12. Illegal activities of any kind.

13. Use of Internet relay chat (“IRC”). The WaveCom allows stand alone IRC servers which are not connected to global IRC networks such as Undernet, EFnet, DALnet, and other IRC networks. IRC servers that establish and maintain connections to global IRC networks, such as Undernet, EFnet, DALnet, and others, will be considered to be in violation of the Acceptable Use Policy. If IRC servers attract DoS or DDoS attacks that disrupt or deny service to other Customers, the WaveCom will null-route or suspend service to maintain quality of
service for other Customers on our network.

WaveCom reserves the right to modify or amend the IRC policy at any time.

ADULT CONTENT:

Wavecom AS allows hosting of adult content that is legal under Estonian Republic law, provided that it does not otherwise violate any of Wavecom AS policies.

RESELLER POLICY:

Resellers are responsible for the conduct of their customers, and by agreeing with this AUP, agree that their customers will adhere to the AUP. Resellers should make their perspective customers aware of the AUP and the consequences for violation. 

INVESTIGATIONS, DISRUPTIONS & SECURITY:

Wavecom AS reserves the right to disable service or terminate service and/or to remove content in order to investigate suspected violations of this AUP without first giving notice. The cost of any investigation will be charged to the Customer at €100 EUR per hour, in addition to
charges for attorneys’ fees and related expenses (if any). Wavecom AS furthermore reserves the right to disable the Customer’s service if Wavecom AS suspects that such service is the target of an attack or in any way interferes with services provided to other Customers, even
if the Customer is not at fault. Wavecom AS does not issue refunds for terminating service due to any of the causes specified above.

The Customer is responsible for the use of its service, including transfer and bandwidth, even use by unauthorized users or hackers. The Customer is responsible for maintaining security, including disaster recovery systems and backups. (The Customer is advised to maintain
backups on its own premises.)

REPORTING OF AUP VIOLATIONS:

In general, Wavecom AS requests that anyone with information about a violation of this AUP, report it by sending an email to abuse[at]wavecom[dot]ee. Intellectual property infringement, including violations of copyright, trademark, or patent rights, kind of violations should be sent in writing to our corporate office. The address is: Wavecom AS, Estonia, Tallinn, Kotka 26, 11312.

Please include the info of infringing material hosted on our server (material name, domain name where its hosted or ip address) and official proof that noticed intellectual property rights belong to reporter. All Intellectual Property Infringement notices that do not follow these notification instructions set herein, will be ignored.

MONITORING & DISCLAIMERS:

Wavecom AS has no obligation to monitor its services but may do so and may disclose information regarding use of the services for any reason, including: to satisfy laws, regulations, or governmental, legal, or law-enforcement requests; to operate such service properly, or to protect itself and its customers. Wavecom AS may grant law enforcement agencies access to its equipment to monitor use of its services.

WAVECOM AS’ SERVICES ARE PROVIDED ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS. WAVECOM AS DOES NOT WARRANT THAT THE SERVICE WILL BE UNINTERRUPTED, ERRORFREE, OR FREE FROM VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS. WAVECOM AS MAKES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION WARRANTIES OF TITLE, NONINFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
NO ADVICE PROVIDED BY WAVECOM AS OR ANY OF ITS REPRESENTATIVES WILL CREATE A WARRANTY.

WAVECOM AS WILL NOT BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, EXEMPLARY, PUNITIVE, OR MULTIPLE DAMAGES, EVEN IF WAVECOM AS WAS ADVISED IN ADVANCE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. WAVECOM AS’ MAXIMUM LIABILITY ARISING OUT OF OR RELATED TO PROVISION OF ITS SERVICES WILL NOT EXCEED THE TOTAL AMOUNT OF FEES BILLED TO THE CUSTOMER DURING THE TWELVE (12) MONTHS PRECEDING THE
CLAIM.

WAVECOM AS WILL HAVE NO LIABILITY WHATSOEVER FOR ANY CLAIMS, LOSSES, ACTIONS, DAMAGES, SUITS, OR PROCEEDINGS RESULTING FROM: (i) OTHER VAULT NETWORKS CUSTOMERS OR THIRD PARTIES ACCESSING CUSTOMERS' DATA OR ASSIGNED COMPUTERS; (ii) SECURITY BREACHES; (iii) EAVESDROPPING; (iv) DENIAL OF SERVICE ATTACKS;

(v) INTERCEPTION OF TRAFFIC SENT OR RECEIVED USING WAVECOM AS’ SERVICE; (vi) CUSTOMER’S RELIANCE ON OR USE OF THE SERVICE; (vii) MISTAKES, OMISSIONS, INTERRUPTIONS, DELETIONS OF FILES, ERRORS, DEFECTS, DELAYS IN OPERATION, OR OTHER FAILURES OF PERFORMANCE OF THE SERVICE; (viii) THE ACCURACY, COMPLETENESS, AND USEFULNESS OF THE SERVICE; OR (ix) LOSS OF DATA OR LOSS OF ACCESS TO DATA.

 

Kodulehe ja e-posti majutus

 

1. KASUTATAVAD MÕISTED

Server – WaveCom’i valduses olev Kliendile Teenuse osutamiseks rakendatud server ning selle juurde kuuluv riist- ja tarkvara.

CMS – Content management system. Sisuhaldussüsteem nagu Joomla, Wordpress, Drupal vms.

 

2. TEENUSE KASUTAMINE

2.1 Kliendil on õigus kasutada Serverit kõikide toetatud rakenduste ja materjalide hoidmiseks ja / või esitamiseks avalikkusele ning ka elektronposti aadressi(de) loomiseks ja/või kasutamiseks, elektronposti saatmiseks ja vastuvõtmiseks. Lisaks saab Klient kasutada tarkvarasid RVSiteBuilder kodulehe loomiseks ja Softaculous erinevate CMS’ide, e-kommerts lahenduste, foorumite jms. paigaldamiseks.

2.2 Klient kohustub hoidma tema poolt WaveCom serverisse paigaldatud rakenduse/kodulehe kaasajastatuna, tagamaks selle turvalisuse. Vältimaks häkkerite sissemurdmist peaksid kõik Kliendi CMS moodulid, komponendid ja CMS ise olema uuendatud kõige uuemale versioonile vähemalt kuu jooksul alates uue versiooni välja ilmumisest. Kõik Kliendi skriptid ja programmid tuleks vähemalt kord kahe aasta jooksul samuti kaasajastada tagamaks nende tõrgeteta töö uute PHP versioonidega ja  vastavuses olek turvanõuetega.

2.3 Kui teenuse osutamine peatatakse või lõpetatakse, ei ole Kliendil andmetele enam ligipääsu.

2.4 WaveCom filtreerib Kliendi e-posti, otsides sealt rämpsposti ja viiruseid. Saata ei ole võimalik näiteks binaarkujul faile, skripte ja manuseid, mis üritavad topelt laiendit kasutades peita õiget laiendit (failinimi.exe.jpg).  Sellegi poolest soovitab WaveCom lisaks kasutada täiendavaid turvameetmeid, nagu näiteks viirusetõrje ja tulemüür igal internetiga ühendatud seadmel.

2.5 WaveCom kasutab kõiki äriliselt mõistlikke meetodeid tagamaks Kliendi e-posti pärale jõudmine adressaadile. Kolmandate osapoolte e-posti filtrid võivad aga muuta mõne kirja kohale toimetamise võimatuks.

 

3. SERVERI HOOLDUS. RIKETE KÕRVALDAMINE

3.1 Stabiilse Serveriteenuse pakkumiseks teostab WaveCom regulaarselt Serveri hooldust. WaveCom teavitab Klienti plaanipärastest Serveri hooldus- ja parendustöödest, mis võivad häirida Teenuse tavapärast kasutamist, vähemalt viis (5) kalendripäeva ette. Edasilükkamatutel juhtudel võib WaveCom sooritada hooldustöid ning teha konfiguratsioonimuudatusi ilma Klienti sellest ette teavitamata.

3.2 WaveCom kõrvaldab Serveri rikked mõistliku aja, kuid mitte hiljem kui ühe (1) tööpäeva jooksul.

3.3 WaveCom teeb Kliendi materjalidest regulaarselt varukoopiaid, kuid ei taga materjalide säilimist. Klient kohustub tegema endale Serveris hoitavatest failidest piisava perioodilisusega varukoopiaid ja hoidma neid väljaspool WaveCom võrku.

 

4. POOLTE VASTUTUS

4.1 WaveCom ei vastuta kahju eest, mille on põhjustanud:

4.2 AKN rikkumine

4.3 Kliendi tegevus või tegevusetus Serveri haldamisel, sh Kliendi poolt Serveris hoitavate ning avaldatavate materjalide sisu või Kliendi või temale kuuluvate aadresside alt Teenuse kasutamise käigus saadetud elektronkirjad;

4.4 kolmandate isikute poolt Serverile põhjustatud koormusest ja / või häiretest tulenevad võimalikud katkestused, internetiründed (sh teenusetõkestamise ründed ehk DoS ja DdoS ründed);

4.5 viiruste levimine.

4.6 Klient vastutab e-posti kontode loomise, neil piisavalt kõrge turvalisusega paroolide kasutamise ja paroolide kolmandate isikute kätte mitte sattumise eest.

4.7 WaveCom ei vastuta e-posti automaatse filtreerimise süsteemi tehniliste piirangute pärast tekkinud olukorra eest, kus kohale ei toimetata mõnd legitiimset kirja või pääseb filtrist läbi mõni soovimatu kiri.

4.8 WaveCom ei vastuta e-posti eest, mida ei ole Kliendile kohale toimetatud seoses tema postkastile  eraldatud kõvakettaruumi täitumisega. Kõvakettaruumi kasutust saab Klient jälgida Kliendiportaali vahendusel. Vajadusel saab Klient limiite tõsta või vanu kirju kustutada.

 

IP-Telefon

 

1. Mõisted

Kasutajaseadmed – nõuetele vastav IP-telefon või analoogtelefoni adapter, mis konverteerib tavatelefoni signaali IP-signaaliks ja mis on ühendatud üle Internetiühenduse WaveCom telefonijaamaga

Ühenduspunkt – IP-telefoni või -adapteri internetiga ühendamise koht

Internetiühendus – ühenduspunktis vajaminev ühendus internetiga, mille tellimise ja kasutamise kulud kannab Klient

Telefonivõrk – telefonivõrk, millesse kuuluvad WaveCom’i telefoniteenust tarbivad Kliendid. Klientidele on teenuse kasutamiseks WaveCom’ile eraldatud numeratsioonivahemikku kuuluv (mida ei ole teisaldatud teisele operaatorile või teenuse osutajale) või WaveCom’ile teisaldatud abonentnumber

Tarkvaratelefon – tarkvaraline telefon Kliendi arvutis või nutiseadmes, mis toetab SIP protokolli kasutamist.

2. Teenuse kirjeldus

IP-Telefon on toode, millega on võimalik nõuetekohase Internetiühenduse olemasolul sõltumata asukohast kasutada interneti vahendusel kõneteenuseid (ingl. k. Voice over IP – VoIP) ning kasutada lisateenuseid.

WaveCom annab Toote kasutamiseks Kliendi kasutusse vastava telefoninumbri ning eraldab Kliendile Kasutajatunnuse ja Salasõna, mille alusel on Kliendile tagatud juurdepääs Tootele ning mis võimaldab aktiveerida Kasutajaseadme või Tarkvaratelefoni.

Klient on kohustatud välistama Salasõna teatavaks saamise kolmandatele isikutele ja on vastutav kõikide vastava nõude rikkumisest tulenevate tagajärgede eest (sealhulgas kasutajatunnust ja Salasõna kasutades tarbitud tasuliste teenuste eest).

Soovi korral on Kliendil võimalik säilitada olemasolev telefoninumber (telefoninumbrid või telefoninumbrivahemik) , mis ei ole WaveCom’i telefoninumber. Klient võib telefoninumbri üle tuua WaveCom’i Telefonivõrku, esitades selleks avalduse kasutusel oleva telefoninumbri operaatorile.

Klient võib volitada vastavasisulist toimingut tegema ka WaveCom’i.

Teenuse kasutamise võimaldamiseks esitatavad nõuded on fikseeritud punktis 5.

Kui Klient ja/või Kasutaja loob Toodet kasutades ühenduse hädaabinumbriga, ei taga WaveCom tehnilistel põhjustel sõnumi edastanud Kliendi ja/või Kasutaja numbri alusel asukoha kindlaksmääramist. Toote raames internetikõneteenuseid kasutades ühendatakse Klient Eesti hädaabikeskusega ka juhul, kui kõne algatatakse välismaal.

3. Baasteenused

Võrgusisene kõne – teenus, mille puhul nii kõnet alustav kui kõnet vastu võttev abonentnumber asuvad WaveCom’i Telefonivõrgus.

Võrkudevaheline kõne (kõne WaveCom’i Telefonivõrgust teise operaatori võrku) – teenus, mille puhul kõnet alustav ja kõnet vastu võttev lõppseade asuvad erinevate operaatorite elektroonilise side võrkudes (nii riigisisesed kui rahvusvahelised kõned).

Teenus võimaldab:

 • Suunamised telefonidelt ja iseteenindusest
 • Kõnede noppimine ühe nupuvajutusega
 • Konverentskõned
 • Kõneposti kasutus
 • Kõnede salvestamine ja salvestatud kõnede kuulamine ja allalaadimine.
 • Lühinumeratsioon
 • Helistaja numbri ja nimenäit ning vajadusel selle muutmine või keelamine
 • Kõneootemuusika või teade kõnejärjekorrale

Tasulised lisateenused:

 • Sisenev CallCenter ehk kõnejärjekordade automaatne haldamine erinevate algoritmide alusel
 • Faxihaldusliides (faxid pdf kujul meiliga ja salvestatakse andmebaasi hilisemaks kuvamiseks)
 • IVR teenused ( interaktiivne automaatne sekretär)

Tasuliste lisateenuste hinnad on ära toodud Hinnakirjas.

4. Teenuse tehnilised parameetrid

 • Ühenduse protokoll: SIP
 • Kasutatavad koodekid: G711a või iLBC

5. Nõuded Kliendi Internetiühendusele

 • Interneti püsiühenduse olemasolu olema vaba ribalaiust vähemalt 100 kbps nii üles- kui allalaadimise suunal
 • IP aadress: dünaamiline või staatiline
 • Internetiühenduse pakkuja poolt peavad olema tulemüüris avatud pordid: UDP 5060 ja UDP 10000-20000
 • Internetiühenduse paketikadu 1000 paketi kohta peab olema alla 1%
 • IP-adapteriga ühendatud Kliendile kuuluv analoogtelefon peab võimaldama toonvalimist
 • Kui kliendil on lokaalvõrk, siis peab see olema kvaliteetne ja switchitud (vähemalt CAT5)
 • Lokaalvõrgu haldamine ning kõikide Kliendi võrguseadmete haldamine on Kliendi kohustus.

6. Teenuse kvaliteet

WaveCom tagab osutatavate teenuste vastavuse kvaliteedinõuetele:

 • kõneühenduse loomise tõenäosus on mitte vähem kui 95%;
 • võrgusisestel kõnedel on ühenduse loomise aeg mitte enam kui 10 sekundit;
 • võrkudevahelisel kõnedel on ühenduse loomise aeg mitte enam kui 20 sekundit;

WaveCom ei vastuta internetiühenduse kvaliteedi ega sellest tulenevate kõnesidehäirete eest

WaveCom ei vastuta Kliendi teiste võrguseadmete ühendamise ega sellest tulenevate kõnesidehäirete eest.

WaveCom ei garanteeri IP-adapteriga ühendatud faksiaparaatide fakside saatmise ja saamise kvaliteeti.

WaveCom ei garanteeri IP-adapteritega ühendatud valveseadmete töö kvaliteeti.

WaveCom ei vastuta Tarkvaratelefoni kasutamise puhul teenuse kvaliteedi ning kasutajanime ja parooli väärkasutuse eest. Samuti on Tarkvaratelefoni aplikatsiooni installatsioon ja parameetrite konfigureerimine Kliendi kohustus.

Kõikidest Kliendile antud numbri(te) väärkasutusest on Klient kohustatud koheselt WaveCom’i teavitama.

7. Hind

„WaveCom IP-Telefon” teenuse tasu koosneb järgmistest komponentidest:

 • Liitumistasu
 • Kõnetasud
 • Teenuse kuutasud
 • Seadmete rent (kasutustasu)
 • Tasulised lisateenused

WaveCom’i seadmete - IP-telefoni ja IP-adapteri kasutustasu kuulub Kliendi poolt maksmisele juhul, kui Klient kasutab Teenuse tarbimisel WaveCom’ile kuuluvat IP-telefoni või IP-adapterit.

Teenusega WaveCom IP-Telefon seonduvad tasud, samuti tasud Kliendi poolt tarbitavate tasuliste lisateenuste eest on sätestatud Hinnakirjas.

Klient vastutab kõikide talle antud numbri(te)lt tehtud kõnede eest ning kohustub nende eest tasuma.

8. Turvanõuded

Arvutist tuleks kustutada kõik paroole või teenuse infot sisaldavad failid või meilid.

Kasutades fikseeritud IP aadressiga internetiühendust, tuleks see IP saata meie klienditoele kes, seadistavad teenuse toimivuse ainult sellelt konkreetselt aadressilt. Sellekohase info saab netiühenduse teenusepakkujalt. Sobib ka IP vahemik.

Juhul kui kasutate Tarkvaratelefoni sülearvutis, tuleks vältida kahtlaseid ja mitteturvatuid WiFi võrke teenuse kasutamisel.

Kasutajaseadmetele tuleks paigaldada viimane tarkvara ja muuta seaded turvaliseks.

Võimalik on piirata rahvusvaheliste kõnede väljahelistamine või lubada seda ainult Euroopa piirides.

Teenusel on vaikimisi krediidilimiit 15€. Vajadusel tuleks seda suurendada või vähenda, saates vastavasisuline avaldus WaveCom’i klienditoele.

 

Serverimajutus

 

1. Lepingu objekt

1.1. Käesoleva lepingu objektiks on WaveCom’i poolt Serverimajutuse teenuste osutamine Kliendile. Serverimajutuse all mõistetakse Kliendi seadmetele majutuskoha pakkumist WaveCom’i serverikeskuses asukohaga Kotka 26, Tallinn ning neile võrguühenduse jt. lisateenuste võimaldamist.

1.2. WaveCom’i serverikeskuse parameetrid on avalikustatud Kodulehel.

 

2. Teenuse osutamise kord

2.1. Teenuse avamiseks loetakse kuupäeva, millest alates on WaveCom loonud Kliendile kõik tingimused teenuse kasutamiseks ja Klienti sellest teavitanud.

2.2. Juhul kui teenuse avamiseks antakse Kliendi valdustesse WaveCom’i omanduses olevaid seadmeid, vormistatakse selle kohta seadmete üleandmise-vastuvõtmise akt, mis on käesoleva lepingu lahutamatuks lisaks.

 

3. Teenuse hind ja arveldamise kord

3.1 Kuumakse Teenuse eest on toodud Hinnakirjas.

3.2 Lisatööde teostamisel esitab WaveCom eelneval kokkuleppel Kliendiga viimasele eraldi arve.

 

4. Teenuse hooldus

4.1 Sidekatkestuse või tehnilise probleemi korral, mis on tekkinud Kliendi tegevusest või tegevusetusest, kohustub Klient tasuma WaveCom’le andmeside taastamiseks vajalike tööde eest vastavalt WaveCom’i poolt tehtud kulutustele teenuse taastamiseks.

4.2 WaveCom’i poolt Kliendile teenuse kasutamiseks üle antud rendiseadmete rikete korral, on WaveCom kohustatud need parandama või asendama teenuse kasutamise jätkamist võimaldavate seadmetega 2h jooksul va. juhul, kui seadmete rikke on põhjustatud Kliendi tegevuse/tuse tõttu

4.3 Klient vastutab täielikult serveri seadistamise, testimise, monitooringu eest. WaveCom teostab monitooringut, varukoopiaid, tarkvara või uuenduste installeerimist, riist- või tarkvara probleemide tuvastamist ainult tasulise lisateenusena.

4.4 Ligipääs Kliendi majutatavatele seadmetele (kestusega kuni 1 tund) võimaldatakse volitatud isikutele tööpäevadel 9-17. Külastus tuleb eelnevalt registreerida telefoni või e-posti vahendusel. Lisatasu eest võimaldatakse ligipääsu ka töövälisel ajal.

4.5 Kõik Kliendi volitatud isikute ja nende poolt algatatud kolmandate osapoolte teostatud

kaabeldus- ja ehitustööd peavad olema eelnevalt kooskõlastatud WaveCom’iga.

4.6 WaveCom’i serverikeskusesse on keelatud kaasa võtta ükskõik milliseid vedelikke ja tuleohtlikke aineid.

4.7 Keelatud on avada WaveCom’i teiste seadmekappide uksi.

4.8 Pildistada on lubatud ainult Kliendile kuuluvaid seadmeid selle eelnevalt Wavecom’iga kokku leppides.

4.9 Klient kohustub hüvitama WaveCom’ile oma volitatud esindajate või nende külaliste poolt

käesoleva korra rikkumisega tekitatud kahju ning kahju heastamiseks tehtud tööde maksumuse.

 

5. WaveCom’i õigused ja kohustused

5.1 Tagama Kliendile Teenuste pideva kättesaadavuse ööpäevaringselt.

5.2 Likvideerima Kliendist mitteolenevad Teenuse kasutamist takistavad asjaolud oma teeninduspiirkonnas omal kulul käesolevas lepingus sätestatud aja jooksul.

5.3 Informeerima Klienti vähemalt 24 tundi ette kõikidest võimalikest andmeside kasutamist takistavatest asjaoludest s.h. sidekatkestused tehnilistel põhjustel.

5.4. Teenusepakkujal on õigus peatada või piirata teenus juhul, kui Klient rikub käesoleva Lepingu tingimusi.

5.5 Teenusepakkujal on õigus peatada või piirata teenus etteteatamata juhul, kui Klient rikub käesoleva Lepingu punkti 6.2. või AKN’i.

5.6 Teenusepakkujal on õigus peatada või piirata teenus 5 päevase etteteatamisega juhul, kui Klient rikub käesoleva Lepingu punkti 6.1

 

6. Kliendi õigused ja kohustused

6.1. Mitte kasutama teenust moel, mis häirib magistraalvõrgu ja sideseadmete toimivust.

6.2. Juhul, kui teenuse osutamiseks kasutatakse Kliendile või kolmandale isikule kuuluvaid liine ja/või seadmeid, on klient kohustatud tagama nende vastavuse teenuse osutamiseks vajalikele spetsifikatsioonidele.

6.3 WaveCom’i nõudmise korral on Klient kohustatud andma informatsiooni võrguga ühendatud seadmete/süsteemide kohta.

6.4 Klient maksab kuutasu ka aja eest, mil Teenuse osutamine oli piiratud või peatatud vastavuses punktidega 5.4 ja 5.5

 

7. Osapoolte vastutus

7.1. Klient kannab täielikku materiaalset vastutust renditud seadmete eest, mis on Kliendile teenuse avamisel üle antud.

7.2. Pooled vabanevad vastutusest, kui lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmine või mittekohane täitmine oli tingitud vääramatust jõust.

7.3. Vääramatu jõu all mõeldakse mistahes ettenägematut sündmust, mille üle osapooltel kontroll puudub, sealhulgas, kuid mitte ainult , tulekahju, plahvatus, loodusõnnetused, sõda, üldstreik, elektrikatkestus, äike jms.

7.4. Vääramatu jõu esinemine ei vabasta Pooli kohustustest vääramatu jõu asjaolude ning tagajärgede kõrvaldamiseks ning peavad oma kohustute täitmist jätkama niipea, kui sellised takistused kõrvaldatud

7.5 WaveCom tagab Kliendi seadmetele kindlustuskaitse.

 

.EE DOMEENIREEGLID


> Heaks kiidetud Eesti Interneti Sihtasutuse nõukogus 17.04.2015 ja jõustunud 01.12.2015

1 ÜLDSÄTTED


1.1 Tippdomeene haldab, Domeeninimede registrit peab ning Domeeninimede registreerimist korraldab Eesti Interneti Sihtasutus (edaspidi EIS) õigusaktide, kohtu-, vahekohtu või Domeenivaidluste Komisjoni lahendite, oma põhikirja, käesolevate domeenireeglite (edaspidi: Domeenireeglid) ning internetikogukonnas üldtunnustatud juhiste ja tavade kohaselt.

1.2 Domeenireeglid asendavad täies ulatuses Eestis Tippdomeeni .ee alamdomeenide registreerimisel kohaldatud dokumendis Alamdomeeni registreerimise reeglistik sätestatud nõuded.

1.3 Domeenireegleid kohaldatakse kõigile domeeninimedele, sealhulgas ka punktis 1.2 märgitud reeglistiku alusel registreeritud domeeninimedele.

1.4 Domeenireeglid reguleerivad tüüptingimustena EIS-i, Registripidajate ja Registreerijate vahelisi õigussuhteid, sh õiguste teostamist ja kohustuste täitmist. Domeenireeglite lahutamatuks osaks on “Ülddomeenid ja nende alla Alamdomeenide registreerimise kord”, “Reserveeritud domeenide nimekiri ja registreerimise eritingimused” ning “Blokeeritud domeenide nimekiri”. 

1.5 Domeenireeglid on ülimuslikud Registripidaja poolt Registreerija suhtes kehtestatud mis tahes tingimuste suhtes.

1.6 Registripidajate nimekiri on avaldatud EIS-i veebilehel. 

2 MÕISTED


Mõistetel on Domeenireeglites alljärgnevad tähendused:

2.1 “Tippdomeen” tähendab Eesti riigitunnusega tippdomeeni (top level domain, TLD) .ee või muud Eestiga seotud tippdomeeni.

2.2 „Alamdomeen” tähendab Tippdomeenist vasakule jäävat punktiga eraldatud tähist.

2.3 “ASCII” tähendab standardit American Standard Code for Information Interchange. 

2.4 “Autoriseerimiskood” tähendab salasõna registreeritud Domeeninime ja Registreerija vahelise suhte identifitseerimiseks. 
2.5 “Peatamine” tähendab, et Domeeninime ja sellele määratud Nimeserverite vaheline seos on katkestatud. 

2.6 “Domeeninimi” (domeen) on tähis, mis koosneb:

2.6.1 Tippdomeenist ja sellest vasakule jäävast punktiga eraldatud teise taseme Alamdomeenist (näiteks kujul nimi.ee) või 

2.6.2 Tippdomeenist ning sellest vasakule jäävast punktidega eraldatud 
Ülddomeenist ja kolmanda taseme Alamdomeenist (näiteks kujul nimi.pri.ee).

2.7 „Kättesaadavus” – elektroonilistele päringutele nõuetekohaste vastuste andmine Domeeninimele määratud Nimeserverite poolt;

2.8 „IP – aadress” tähendab numbrikombinatsiooni, mis üheselt identifitseerib arvuti (või muu Interneti Protokolli kasutava võrguseadme) üldkasutatavas andmesidevõrgus.

2.9 „Nimeserver” tähendab arvutit, mis salvestab ja edastab Domeeninimedega ja neile vastavate IP – aadressidega seotud teavet üldkasutatavas andmesidevõrgus;

2.10 “Registreerija” on isik, kelle nimele on registreeritud Domeeninimi või kes taotleb Domeeninime registreerimist.

2.11 "Ülddomeen" on dokumendis Ülddomeenid ja nende alla Alamdomeenide registreerimise kord loetletud Tippdomeenist vasakule jääv teise taseme Alamdomeen (näiteks kujul: pri.ee või com.ee). 

2.12 “Registripidaja” on isik või asutus, kes Registrilepingu kohaselt osutab Registreerijatele Registreerimisteenuseid. 

2.13 “Registreerimisteenused” hõlmavad Registreerija taotluse alusel talle osutatavaid järgmisi teenuseid: 

2.13.1 Domeeninime registreerimine;
2.13.2 Registreeringu kustutamine;
2.13.3 Registreeringu pikendamine;
2.13.4 Domeeninime üleandmine;
2.13.5 kontaktandmete uuendamine;
2.13.6 Nimeserveri kirjete haldamine;
2.13.7 Registripidaja vahetamine;
2.13.8 DNSKEY kirjete haldamine. 

2.14 „Halduskontakt” on füüsiline isik, kes on Registreerija seaduslik esindaja või kelle Registreerija on kirjalikult volitanud (volitatud esindaja). Halduskontaktil puudub edasivolitamise õigus. Halduskontaktil on õigus allkirjastada ja esitada Registreerija nimel Domeeninimega seotud taotlusi ning saada ja edastada Domeeninime(de)ga seonduvat mis tahes teavet. Halduskontakt vastutab enda ja Registreerija kohta esitatud andmete ja dokumentide õigsuse ja ehtsuse eest.

2.15 „Tehniline kontakt” on füüsiline või juriidiline isik, kes Registreerija nimel lisab, muudab või eemaldab Domeeninime Nimeserveri kirjeid .EE tippdomeeni teenindavates Nimeserverites.

2.16 „Registreering” – registrikirje EIS-i poolt peetavas Domeeninimede registris, mille kohaselt vastav Domeeninimi on registreeritud vastava Registreerija nimele.

2.17 „Registrileping” – EIS-i ja Registripidaja vaheline leping Registreerimisteenuste nõuetekohase osutamise tagamiseks.

2.18 „Domeenivaidluste Komisjon” – vastava reglemendi alusel domeenivaidlusi lahendav EIS-i struktuuriüksus. 

2.19 „EE Direkt” – EIS-i struktuuriüksus, mis tagab Registreerijale kõigi Registreerimisteenuste kättesaadavuse juhuks kui tema Registripidaja Registrileping ei kehti.

2.20 „WHOIS – andmebaas” tähendab teenust, mille vahendusel edastatakse Domeeninimede ja Registreerijate kohta käivat teavet üldkasutatavas andmesidevõrgus. 

2.21 „Kustutamine” on Domeeninime ja sellega seonduvate andmete eemaldamine Domeeninimede registrist. Kustutamine toimub 24h jooksul juhuslikult määratud ajahetkel. 

2.22 „DNSKEY kirje” on avalik võti, mille abil kontrollitakse DNSSEC-i usaldusahela korrektsust ning domeeninimede süsteemi kirjete allkirjade tõesust.

2.23 „DNSSEC” on turvavõtmete laiendus domeeninimede süsteemile, mis võimaldab tuvastada domeeninimede süsteemi päringu vastuse allika ehtsuse ja vastuse terviklikkuse.

3 DOMEENINIMEDE REGISTREERIMINE


3.1 Taotlemise tingimused

3.1.1 Domeeninime registreerimist võib Registripidaja vahendusel taotleda iga isik, kelle isikusamasus on kontrollitud ning kes on esitanud selleks nõutava teabe ja dokumendid. Domeeninimede arv ühe Registreerija kohta ei ole piiratud.

3.1.2 Domeeninimesid registreerib EIS Domeeninimede registreerimistaotluste Registripidajate vahendusel EIS-le laekumise ajalises järjekorras.

3.2 Domeeninimele registreerimisel esitatavad nõuded

3.2.1 Domeeninimi võib sisaldada ainult numbreid (0–9), sidekriipse ja tähti. 

Suur- ja väiketähti Domeeninimes ei eristata. 

Alamdomeen ei või alata ega lõppeda sidekriipsuga, samuti ei või see sisaldada sidekriipsu samaaegselt kolmanda ja neljanda sümbolina. 

Alamdomeeni minimaalseks pikkuseks on kaks sümbolit ja maksimaalseks pikkuseks on kuuskümmend kolm sümbolit. 

3.2.2 Domeeninimena ei registreerita tähiseid, milles kasutatavad sümbolid ei vasta ASCII-le, välja arvatud eesti tähestikku kuuluvad tähed. 

3.2.3 Domeeninime ei registreerita, kui see on identne kehtiva registreeringuga Domeeninimega.

3.2.4   Teatud domeenid on blokeeritud ja neid ei saa Domeeninimena registreerida. Blokeeritud domeenide nimekiri on avaldatud EIS-i veebilehel.

3.2.5 Teatud domeenid on reserveeritud ja neid saab Domeeninimena registreerida üksnes eritingimustel. Reserveeritud domeenide nimekiri ja nende registreerimise eritingimused on avaldatud EIS-i veebilehel.

3.3 Ülddomeenid

3.3.1 Alamdomeeni registreerimiseks Ülddomeeni alla peab Alamdomeeni Registreerija vastama nimetatud Ülddomeeni tingimustele, mis on sätestatud dokumendis Ülddomeenid ja nende alla Alamdomeenide registreerimise kord. 

3.3.2 Ülddomeenid ja nende alla Alamdomeenide registreerimise kord on avaldatud EIS-i veebilehel.

3.4 EIS tegevus domeeninime registreerimisel

3.4.1 Domeeninime kohta avaldab EIS WHOIS teenuse vahendusel Registreerija nime ja e-posti aadressi, Haldus- ja Tehnilise kontakti nime ja e-posti aadressi, Nimeserverite nimed, DNSKEY kirjed, Registripidaja nime, Domeeninime registreerimise aja, Registreeringu andmete viimase muudatuse aja, Domeeninime staatuse ning Domeeninime aegumise kuupäeva. Domeeninime aegumise kuupäeva möödudes avaldab EIS WHOIS teenuse vahendusel lisaks eelnevalt loetletud andmetele ka Domeeninime peatamise ja kustumise kuupäeva.

3.4.2 Domeeninime registreerimisel fikseerib EIS Domeeninime kättesaadavuse tagamiseks vajalikud tehnilised andmed Tippdomeeni Nimeserverites. Domeeninime ei registreerita kui selle Nimeserverid ei võimalda või häirivad Tippdomeeni Nimeserverite tööd.


3.4.3 Kuivõrd EIS teostab Domeeninime registreerimisel üksnes kas informatiivse- või tehnilise iseloomuga toiminguid, ei kontrolli EIS mitte ühelgi juhul, kas Domeeninime registreerimisega või Domeeninime mis tahes viisil või eesmärgil kasutamisega rikutakse kolmandate isikute õigusi, sh intellektuaalomandist tulenevaid õigusi. Nimetatud registreerimistoimingute tegemise eesmärgiks ei ole Registreerija mis tahes tegevuse ega õiguse tõendamine tema suhetes kolmandate isikutega.

4 REGISTREERIJA KOHUSTUSED


4.1 Üldnõuded

4.1.1 Registreerija on kohustatud Domeeninime registreerimise taotluses avaldama järgmised andmed: 

a) taotletava Domeeninime,
b) Domeeninime teenindava kahe Nimeserveri domeeninimed. Domeeninime teenindava Nimeserveri IP - aadress avaldatakse lisaks domeeninimedele üksnes juhul kui vastava Nimeserveri domeeninimi on registreeritava Domeeninime Alamdomeeniks.
c) Halduskontakti nime, isikukoodi ja selle välja andnud riigi nime (või isikukoodi puudumisel sünniaja ja kodakondsusjärgse riigi nime), postiaadressi, telefoninumbri ja e-posti aadressi,
d) Tehnilise kontakti nime, registri- või isikukoodi ja selle registreerinud või välja andnud riigi nime (või isikukoodi puudumisel sünniaja ja kodakondsusjärgse riigi nime), aadressi, telefoninumbri ja e-posti aadressi;
e) juriidilisest isikust Registreerija puhul nime, asukoha aadressi, registrikoodi ja selle registreerinud riigi nime, telefoninumbri ja e-posti aadressi;
f) füüsilisest isikust Registreerija puhul eesnime(d) ja perekonnanime, isikukoodi ja selle välja andnud riigi nime (või isikukoodi puudumisel sünniaja ja kodakondsusjärgse riigi nime), postiaadressi, telefoninumbri ja e-posti aadressi.

4.1.2 Domeenireeglite punktides 5.3.1 ja 5.3.5 – 5.3.6 nimetatud taotluses märgitud Registreerija või Registreerija esindaja (Halduskontakt) peab võimaldama enda isikusamasuse kontrollimist ja Registreerija tahte kindlaks tegemist Domeenireeglite 4¹ peatükis sätestatud viisil.

4.1.3 Registreerija on kohustatud esitama taotluses õigeid andmeid, sealhulgas tagama, et taotluses nimetatud Halduskontakt ja Tehniline kontakt on nõus täitma vastavaid ülesandeid. Registreerija peab teavitama Registripidajat nimetatud andmete muudatusest 7 tööpäeva jooksul, esitades talle punktis 5.3.3 nimetatud taotluse. Registreerija on kohustatud esitama taotluse Domeeninimega seotud andmete muutmiseks ka juhul, kui Halduskontakt või Tehniline kontakt ei ole enam nõus vastavaid ülesandeid täitma. Registripidaja muudab Registreerija andmed EIS andmebaasis viivitamatult.

4.1.4 Domeeninime registreerimise taotluse või punktis 5.3.6.2 märgitud Domeeninime üleandmise taotluse esitamisega kohustub Registreerija EIS-i ees heas usus täitma Domeenireegleid ja EIS-i poolt avaldatud juhiseid, ning nõustub ja kinnitab, et:

4.1.4.1 Registreerija poolt taotluses esitatud andmed on õiged;
4.1.4.2 Registreerijal on tahe ja Registreerijale teadaolevalt ka õigus taotluses märgitud Domeeninime kasutada;
4.1.4.3 Domeeninime registreerimise ja kasutamisega ei rikuta Registreerijale teadaolevalt kehtivaid õigusakte ning kolmanda isiku õigusi;
4.1.4.4 Registreerija osaleb Domeenivaidluste Komisjoni menetluses vastavalt Domeenivaidluste Komisjoni reglemendile ning Registreerija kohustub nimetatud reglementi järgima ning Registreerija mitteosalemine menetluses ei takista Domeenivaidluste Komisjonil otsuse tegemist Domeeninime suhtes.
4.1.4.5 EIS ja Registripidaja, kelle vahendusel on Registreerija taotlenud Domeeninime registreerimist või Registripidaja vahetamist, võivad töödelda Registreerija isikuandmeid Domeenireeglite punktis 8.1 – 8.4 nimetatud korras, viisil ja eesmärkidel.
4.1.4.6 Registreerija tahteavaldust Domeenireeglite punktides 5.3.5 – 5.3.6 märgitud taotlustel asendab Domeenivaidluste Komisjoni, kohtu või vahekohtu jõustunud lahend.

4.1.5 Registreerija on kohustatud tagama tehnilised tingimused Domeeninime kättesaadavuseks ja andma EIS-i nõudmisel teavet oma Tehnilise kontakti tegevuse ja tehniliste süsteemide kohta.

4.1.6 Registreerija on kohustatud hüvitama EIS-le kulutused, mis viimasele on tekkinud ja/või mille hüvitamist viimaselt nõutakse (sealhulgas tsiviil-, haldus- või kriminaalmenetluse raames) seetõttu, et Domeeninime registreerimine ja/või kasutamine Registreerija poolt rikub kolmanda isiku õigusi.

4.1.7 Registreerija vastutab ühtviisi tema enese nimele registreeritud Domeeninime ja kõigi selle Domeeninime Alamdomeene kasutavate kolmandate isikute tegevuse või tegevusetuse eest, välja arvatud juhul kui vastutus kolmanda isiku tegevuse või tegevusetuse eest on Eestis kehtiva õigusakti kohaselt välistatud.

4¹  ISIKU TUVASTAMISE JA ISIKUSAMASUSE KONTROLLIMISE NÕUDED


Käesolevas peatükis sätestatakse isiku tuvastamise ja isikusamasuse kontrollimise nõuded vastavalt Domeenireeglite punktile 4.1.2.

4.1¹   Registreerija või tema esindaja peab isikusamasuse kontrollimiseks ja Registreerija tahte kindlaks tegemiseks:

4.1.1¹ allkirjastama Registripidajale esitatava taotluse kas omakäeliselt Registripidaja esindaja juuresolekul või andma elektroonilise allkirja Eesti ID–kaarti või Mobiil-ID´d kasutades; või

4.1.2¹ andma Registripidajale esitatavale taotlusele elektroonilise allkirja, kasutades selleks EIS-i poolt aktsepteeritud välisriigi ID-kaarti; või

4.1.3¹ tasuma Registripidajale iga taotletud Registreerimisteenuse eest Registreerimisteenuse tasu eraldi pangaülekandega Registreerija või Registreerija esindaja (Halduskontakti) nimele avatud pangakontolt ja märkima maksekorraldusele sellele taotlusele Registripidaja poolt antud viitenumbri ja vastava Domeeninime või Registripidaja väljastatud arve numbri, millelt nähtub vastav Domeeninimi; või

4.1.4¹ tasuma Registripidajale iga taotletud Registreerimisteenuse eest Registreerimisteenuse tasu eraldi ülekandega Registreerija või Registreerija esindaja (Halduskontakti) nimele registreeritud ja PayPal poolt verifitseeritud (PayPal Verified) PayPal’i kontolt ning märkima makse selgitusse vastava Domeeninime või Registripidaja väljestatud arve numbri, millelt nähtub vastav Domeeninimi. Registripidajal on õigus nõuda Registreerijalt täiendavaid tõendeid PayPal konto verifitseerituse kohta.

4.2¹   Punktis 4.1.1¹ nimetatud elektroonilise allkirjaga samaväärseks loetakse Eesti e-residendi antav elektrooniline allkiri (vt isikut tõendavate dokumentide seaduse 5² peatükk).

4.3¹   EIS-i juhatus kinnitab välisriikide nimekirja, mille ID kaardid on aktsepteeritud Domeenireeglite punkti 4.1.2¹ alusel elektroonilise allkirja andmiseks. Välisriikide nimekiri avaldatakse EIS-i veebilehel. EIS juhatus võib välisriikide nimekirja ühepoolselt muuta, teavitades sellest Registripidajaid ning avaldades muudatused EIS-i veebilehel vähemalt üks (1) kuu enne muudatuste jõustumist. 

4.4¹   Punktides 4.1.3¹ ja 4.1.4¹ kirjeldatud juhul loetakse taotlus Registripidajale esitatuks Registreerimisteenuse tasu Registripidaja kontole laekumise hetkest.

4.5¹   Registripidajale esitatud taotlus, mille puhul on täidetud vähemalt üks punktides 4.1.2¹ – 4.1.4¹ sätestatud nõuetest, on õiguslikult samaväärne punktis 4.1.1¹ toodud nõuete kohaselt allkirjastatud taotlusega.

5 REGISTREERIJA ÕIGUS REGISTREERIMISTEENUSTELE


5.1 Registreerimisteenuseid osutab Registripidaja Registreerijale kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis sõlmitud teenuselepingu alusel. Domeenireeglid loetakse teenuselepingu lahutamatuks osaks.

5.2. Kui Registripidaja Registrileping EIS-ga on lõppenud, valib Registreerija uue Registripidaja punktis 7 sätestatud korras.

5.3. Registripidaja osutab järgmise sisuga Registreerimisteenuseid:

5.3.1 Domeeninime registreerimine

5.3.1.1 Registripidaja edastab EIS-le Registreerija taotluse Domeeninime registreerimiseks. 

5.3.1.2 Registripidaja ei vastuta Domeeninime registreerimise eest EIS-i poolt.

5.3.1.3 EIS saadab taotluse edastanud Registripidajale teate taotletud Domeeninime registreerimise või mitteregistreerimise kohta.

5.3.1.4 Domeeninimi registreeritakse 1, 2 või 3 aastaks (edaspidi: registreerimisperiood). Domeeninimi loetakse registreerituks alates Domeeninime EIS-i poolt registreerimise kuupäevast.

5.3.2 Registreeringu pikendamine

5.3.2.1 Registripidaja pikendab Domeeninime Registreeringu Registreerija nimel järgmiseks registreerimisperioodiks tingimusel, et Registreerija on eelnevalt tasunud Registripidajaga sõlmitud teenuselepingus ette nähtud pikendamise tasu. 
5.3.2.2 Tingimusel, et Registreerija on andnud vastava selgelt väljendatud nõusoleku Registripidajaga teenuselepingu sõlmimisel, võib Registripidaja pikendada Domeeninime Registreeringu Registreerija nimel järgmiseks registreerimisperioodiks ilma, et Registreerija oleks eelnevalt tasunud pikendamise tasu. Registripidaja ei pikenda Domeeninime, kui Registreerija on avaldanud teistsugust tahet 30 päeva jooksul alates Registreerija e-posti aadressile Registripidaja poolt Domeeninime pikendamise kohta teate saatmisest. Registripidaja ei saada Registreerijale nimetatud teadet enne, kui Registreeringu pikendamine on punkti 5.3.2.3 kohaselt võimalik. 
5.3.2.3 Registreeringu pikendamine ei ole võimalik varem kui 90 päeva enne vastava Domeeninime registreerimisperioodi lõppu.

5.3.3 Kontaktandmete uuendamine

Registripidaja edastab EIS-le Registreerija taotluse Domeenireeglite punkti 4.1.1 alapunktides c) – f) märgitud andmete muudatuste kohta.

5.3.4 Nimeserveri kirjete haldamine

5.3.4.1 Registripidaja võimaldab Registreerijal, Halduskontaktil või Tehnilisel kontaktil lisada, muuta ja eemaldada Domeeninimega seotud nimeserverite kirjeid või teeb need toimingud nimetatud isikute taotlusel.

5.3.4.2 EIS-l on õigus Domeeninimega seotud nimeserverite kirjeid ise muuta või eemaldada ja/või nõuda seda Registreerijalt, Halduskontaktilt ja Tehniliselt kontaktilt kui vastavad kirjed põhjustavad või võivad põhjustada häireid domeeninimede süsteemi töös või kui see on vajalik Domeeninime peatamiseks.

5.3.5 Registreeringu kustutamine

5.3.5.1 Registripidaja edastab EIS-le Registreerija taotluse Domeeninime Registreeringu kustutamiseks. Nimetatud taotlus loetakse kehtetuks kui see edastati enne Domeeninimega seotud menetluse lõppemist Domeenivaidluste Komisjo